Regulamin

gry miejskiej

Idzi i Marchewa na tropie… Czechowicza

 

 • 1. Organizatorzy
 1. Organizatorem gry miejskiej „Idzi i Marchewa na tropie… Czechowicza” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej w październiku 2017 r. w Lublinie jest Anna barton Skawińska (zwana dalej Organizatorem).
 2. Gra jest elementem projektu „Znajdź opowieść”, realizowanego przez Organizatora w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Patronem projektu „Znajdź opowieść” jest Fundacja „5Medium”.
 4. Gra kierowana jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych.
 5. W Grze mogą wziąćć udziału wyłącznie uczniowie 6 klas, którzy we wrześniu wzięli udział w warsztatach tworzenia gier miejskich, w ramach projektu „Znajdź opowieść”. (zwani dalej Uczestnikami).
 6. W przypadku osób niepełnoletnich, które biorą udział w grze, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
 • 2. Zasady
 1. W grze miejskiej „Idzi i Marchewa na tropie… Czechowicza, zwana dalej Grą, weźmie udział 6 klas szkół podstawowych, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach tworzenia gier miejskich w ramach projektu „Znajdź opowieść”.
 2. Celem gry jest podniesienie wiedzy na temat twórczości Józefa Czechowicza wśród uczestników projektu.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie wszystkich zadań (zadania są punktowane, ilość zebranych punktów decyduje o końcowej klasyfikacji)
 4. O dokładnym miejscu rozpoczęcia gry uczestnicy zostaną powiadomieni przed jej rozpoczęciem.
 5. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny
 6. Gra składa się z 2 etapów:

– 1 etap miejski

– 2 etap „internetowy”.

 1. Etap miejski Gry rozegra się na Starym Mieście w Lublinie i weźmie w nim udział reprezentatywna czteroosobowa drużyna z każdej klasy.
 2. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
 3. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 4. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 5. Etap „internetowy”. Po zakończonym etapie miejskim uczestnicy Gry otrzymają hasło do wpisu na stronie internetowej www.czuwajacy.pl, gdzie znajdowały się będą kolejne zadania. W tym etapie biorą udział całe klasy.
 6. Rozwiązania zadań należy przesłać na adres e-mail: siodmy@czuwajacy.pl
 7. Termin wykonania poszczególnych zadań w etapie „internetowym” jest określony i będzie podany do wiadomości uczestników Gry. W przypadku niewykonania zadań w terminie, czyli przesłania zadań po wyznaczonym czasie, zadanie będzie uznane za niewykonane i drużyna nie otrzyma punktów.
 8. Nagrodą w Grze miejskiej jest sfinansowanie jednego projektu gry miejskiej, przygotowanej przez zwycięską klasę oraz pomoc w realizacji własnego projektu.
 • 3. Wyłanianie zwycięzców
 1. Wygrywa Zespół, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w Grze. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
 2. W przypadku gdy dwie lub więcej klas biorących udział w Grze, otrzyma taką samą ilość punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do zadania rozstrzygającej zagadki, która pozwoli na wyłonienie jednego zwycięzcy lub podziału nagrody głównej pomiędzy zwycięskie drużyny.
 • 4. Nagrody
 1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną: sfinansowanie gry miejskiej, przygotowanej przez zwycięską klasę, a także pomoc w realizacji własnego projektu gry.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.czuwajacy.pl
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
  a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

 

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *